Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Planprogram för del av Fallområdet, söder om järnvägen, Mantorp

Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett planprogram för en del av Fallområdet. Programområdet ligger i Mantorp söder om järnvägen, man kommer dit via Hargsvägen och Stationsvägen. I norr angränsar området till järnvägen, i öster till befintlig bebyggelse och till skogs- och jordbruksmark i övrigt.

Nya bostäder

Syftet med planprogrammet är att göra det möjligt att bygga nya bostäder söder om järnvägen, i närheten av de centrala delarna av Mantorp. Programmet ger förutsättningar för att utveckla Mantorp tätort i ett stationsnära läge.

En framtida utbyggnad i området ger bättre förutsättningar för utvecklig av offentlig och kommersiell service i Mantorp. Det stationsnära läget gör det är enkelt att ta sig till flera närliggande orter med hjälp av kollektivtrafik.

Varierad bebyggelse

I området föreslås en varierad bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, rad-, par- och kedjehus samt villor.

Bebyggelsen närmast Stationsvägen föreslås bli 2-4 våningar och i södra delarna av planområdet föreslås bebyggelse upptill 2 våningar.

I planområdets östra del, föreslår programmet en förskola samt ett boende för personer med funktionsnedsättning, ett så kallat gruppboende. För att en framtida utbyggnad av hela programområdet ska vara möjlig föreslås en förlängning/utbyggnad av Idrottsvägen.

Kommande arbete

Byggnads- och räddningsnämnden tog beslut den 20 mars 2018, § 41, att godkänna framtaget planprogram som underlag till kommande detaljplaner i området. 

En utveckling av området kommer att ske etappvis och föregås med en detaljplan för respektive etapp. Det är detaljplanen som sätter ramarna för en byggnation och kommande detaljplan måste vinna laga kraft innan man får börja bygga i området.

Under våren påbörjas detaljplanearbete för första detaljplanen i programområdet.

Upplysningar om planprogrammet och frågor om kommande detaljplanearbete kan ges av planarkitekt Sara Gustavsson, telefon 0142-859 63
sara.gustavsson@mjolby.se.

Programhandlingar

Illustrationskarta
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
BehovsbedömningPDF

Utredningar
Dagvattenutredning, etapp 1PDF
Dagvattenutredning, etapp 2-3PDF
VibrationsutredningPDF
NaturvärdesinventeringPDF
PM TrafikutredningPDF
PM Geoteknik & Markteknisk undersökningsrapport(MUR), 2015-03-06PDF
Tekniskt PM, komplettering, 2016-10-11PDF
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), komplettering, 2016-10-11PDF
Övergripande riskutredning, 2018-02-12PDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480