Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 21 augusti 2017
Mjölby kommun

Buller

Buller definieras som "allt oönskat ljud". Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.Vägtrafik och tåg är de vanligaste bullerkällorna. Andra vanliga källor är industrier, fläkt- och kylanläggningar, skjutbanor och motorsportbanor.

Fakta:

  • Bullernivån eller ljudtrycksnivån anges i decibel (dB).
  • Ljudnivåmätningar görs ofta med ett slags filter för att efterlikna människoörats känslighet (A-filter). Den uppmätta ljudnivån anges då i dB(A).
  • En fördubbling av ljudtrycksnivån innebär en ökning med 3 dB.
  • För att vi ska uppleva att ljudstyrkan fördubblas krävs en ökning av ljudtrycksnivån med 10 dB.
  • Smärtgränsen ligger vid 130-140 dB(A).
  • Ett ljuds frekvens (svängningar per sekund) mäts i enheten Hertz (Hz). Hörbara ljud ligger inom intervallet 20 - 20 000 Hz.
  • Med lågfrekvent ljud avses ljud mellan 20 - 200 Hz.
  • Med ekvivalent ljudnivå menas medeljudnivå under en viss tid. De flesta riktvärden anges i ekvivalent ljudnivå som för t ex trafik- och industribuller.
  • Med maximal ljudnivå menas den högsta momentana ljudnivån från en enskild bullerhändelse. För skjutbanor och motorsportbanor gäller riktvärden för maximal ljudnivå.

Om du störs av buller

Om du kan identifiera varifrån bullret kommer bör du i första hand kontakta den som är ansvarig för bullerkällan. Om du störs av vägbuller vänder du dig till väghållaren (tekservice-och teknik förvaltningen eller Vägverket), om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Banverket. Om du störs av buller från en industri kontakta då dem. Försök att noggrant beskriva bullret samt hur du besväras för att den som är ansvarig för bullerkällan lättare ska kunna lokalisera störningen. Får du inte gehör hos den du klagar på kan du kontakt miljökontoret.

Buller från industri

Buller från industrier kan komma från t ex fasta installationer så som fläktar, kompressorer eller från transporter inom industriområdet. När det gäller industribuller är det vanligt att det är flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd och riktvärden (SNV 1978:5) för bedömning av buller från industrier.

OmrådesanvändningDav kl 07-18Kväll kl 18-22 (sön och helg kl 07-18)Natt kl 22-07Momentana ljud nattetid kl 22-07
Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet605550-
Bostäder och rekreationsytor samt utbildningslokaler och vårdbyggnader50454055
Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv40353550

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-04-19

Senast ändrad av: Petra Malm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-04-19

Senast ändrad av: Petra Malm

Miljökontoret


Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun, 595 80, Mjölby