Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 20 februari 2017
Mjölby kommun

Bekämpningsmedel

Behörighet för spridning

Alla godkända växtskyddsmedel delas in i tre klasser. Du som yrkesmässingt använder bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste ha ett användningstillstånd. För att få ett användningstillstånd måste du genomgå en utbildning som ordnas av Länsstyrelsen i Östergötland. Bekämpningsmedel klass 3 får användas av var och en, här krävs inte särkild behörighet.

Dokumentation
Spridning av bekämpningsmedel i klass 1L eller 2L ska dokumenteras av den som utför spridningen. Av anteckningarna ska framgå:

 • Vilket medel och dos som har använts.
 • Tidpunkt och plats för spridningen.
 • Vind- och väderleksförhållanden.
 • Skyddsavstånd till omgivningen.
 • Vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av utrustningen.
 • Syfte med spridningen. 

Skyddsavstånd

Den som hanterar och använder bekämpningsmedel är skyldig att iaktta de skyddsavstånd som behövs för att skydda vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom. Skyddsavstånden ska anpassas till mark- och vindförhållanden. Minsta skyddsavstånd till vattenförekomster är normalt:

 • 1 meter till dräneringsbrunnar och diken.
 • 6 meter till sjöar och vattendrag.
 • 12 meter till vattentäkter.

Tillstånd och anmälan för spridning på vissa platser
Skriftlig anmälan till miljönämnden ska göras av den som avser sprida bekämpningsmedel på:

 • Banvall,
 • Område större än 1000m² där allmänheten får färdas fritt (åkermark undantagen),
 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat

Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av miljönämnden yrkesmässigt användas:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
 • inom skyddsområde för vattentäkt,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • i parket och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Integrerat växtskydd
Du som jordbrukare ska ha ett genomtänkt arbete med ditt växtskydd. I korthet ska du på gårdsnivå ha en plan för att förebygga med skadegörare och ogräs, följa utvecklingen av ogräs och skadegörare, behovsanpassa bekämpningen och följa upp utförda behandlingar. Mer information om integrerat växtskydd hittar du på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se/IPMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter
Blankett för anmälan om spridning av bekämpningsmedel.PDF
Blankett för ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel.PDF

Länkar

Länsstyrelsen i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Greppa Växtskyddetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll: Jenny Gyllensvaan

Senast publicerad: 2016-02-24

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Gyllensvaan

Senast publicerad: 2016-02-24

Senast ändrad av: Mia Högberg

Miljökontoret


Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun
595 80, Mjölby