Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Skolfastigheter

Mjölby kommun växer, både vad gäller befolkningen och bebyggelsen. Många barnfamiljer flyttar hit vilket innebär att behovet att nya lokaler inom förskolan och skolan är stort. Just nu pågår arbete med att planera för, bygga upp, och underhålla skolfastigheter i kommunen.

Vi bygger nytt!

Flera byggprojekt är redan på gång. Dessutom har du kanske hört talas om att det planeras nya bostadsområden här och var i vår kommun. Byggs det fler bostäder behövs det också fler förskolor och skolor. Du kan vara lugn, utbildningsnämnden är involverad redan i ett tidigt skede så att alla barn och ungdomar ska få plats i våra verksamheter.

Ny grundskola i Mjölby tätort

Under hösten har arbetet med att bygga en ny grundskola börjat. Beslutet att kommunen ska få en ny skola fattades av kommunfullmäktige tidigare i år. Utbildningsnämnden ansvarar för att ta fram en modell för skolorganisationen. Därefter fortsätter arbetet i kommunens olika nämnder och förvaltningar.

Just nu pågår arbete med att ta fram en plan för för vilka årskurser som ska gå i nya skolan, hur lokalerna kan anpassas på bästa sätt, och hur skolorganisationen i Mjölby tätort ska se ut när den nya skolan är klar. 

Förskolor på gång

Arbetet med att bygga Sjunningsfält förskola pågår för fullt. Inflyttningen är planerad till augusti 2019. Verksamheten kommer att ha plats för ungefär 120 barn.

I Sörby, Mjölby tätort, planeras en ny förskola. Arbete pågår med förändring av detaljplanen för ytan där förskolan och ett LSS-boende ska byggas. Förhoppningen är att en ny detaljplan finns klar till våren 2019, så att förskolan kan börja byggas.

I Mantorp planeras utbyggnad av bostäder i flera etapper. För området Fall, som ligger söder om järnvägen, är förhoppningen att en ny detaljplan finns klar till sommaren 2019. I detaljplanen kommer det finnas yta avsatt för en ny förskola. Under förutsättning att arbetet och antagandet av detaljplanen går som tänkt så kommer förskolan börja byggas under 2019.

Det finns investeringsmedel avsatta för att bygga en förskola vid Eldslösa, Mjölby tätort. Det är samma markområde som är avsatt för grundskolan.

Utbyggnad av skolor

I Mantorp pågår nybyggnationer vid Vifolkaskolan och Klämmestorpskolan. Vifolkaskolan utökar lokalerna genom en ny tillbyggnad till skolan. Den nya delen ska vara klar i januari 2019. Vid Klämmestorpskolan byggs en ny idrottshall som beräknas stå klar under sommaren 2019.

I Mjölby har det tidigare planerats för en utbyggnad av Lagmanskolan. Innan utbyggnad av Lagmanskolan sker behöver det stå klart hur den nya skolan ska organiseras eftersom det kan påverka vilka årskurser som ska gå på Lagmanskolan i framtiden. Fram tills dess kommer Lagmansskolan förstärkas med paviljonger för att kunna utöka elevantalet.

Långsiktig planering

Byggnadskontoret står för framtagandet av detaljplaner som inkluderar bostäder, förskolor, skolor och annan bebyggelse. Det finns möjlighet för dig som medborgare att lämna in synpunkter och ibland inbjuds det även till workshops om hur kommunen utvecklas. Läs mer på hemsidan för Boende och miljö.

Boende och miljö - Planer

Tillfälliga lokaler

Ibland behöver förskolor eller skolor helt, eller delvis, flyttas till tillfälliga lokaler. Anledningen kan vara att befintliga lokaler behöver renoveras, eller att barn- och elevantalet ökat så att de lokaler som finns inte längre räcker till. I flera fall är de tillfälliga lokalerna i form av paviljonger, men finns det lämpliga lokaler att hyra i närheten av förskolan eller skolan kan även det vara ett alternativ att nyttja under en period. Paviljonger innehåller klassrum och grupprum, samt kapphängare och toaletter. Paviljongerna kan användas av både förskolebarn och av elever i skolålder.

I nuläget finns paviljonger vid Vifolkaskolan i Mantorp, Lagmanskolan i Mjölby och vid Kungshöga förskola i Mjölby. Ny paviljong ska placeras vid Väderstad förskola, och ytterligare paviljonger kommer placeras vid Lagmanskolan.

Underhåll och renovering

Det pågår ständigt renovering och underhåll av de fastigheter som redan är i drift. En del underhåll är planerat och utförs på grund av dagligt slitage, annat underhåll är för av avhjälpa fel som upptäcks.

Pågående arbeten

Vid Kungshöga förskola pågår renovering. Två av de fyra avdelningarna har under renoveringen fått flytta ut ur skolbyggnaden till en paviljong. Renoveringen ska vara slutförd i juni 2019. Därefter kommer barnen att flyttas tillbaka in i skolbyggnaden igen.

 

Bjälbotulls nya förskolebyggnad är färdig. Nu pågår om- och tillbyggnad av kök och personalytor i den gamla delen av förskolan/skolan. Om tidplanen hålls kommer arbetet vara klart i slutet av februari 2019.

Vid Sya förskola har ventilationens kapacitet och funktion åtgärdats. I vår kommer renovering fortsätta inomhus och utomhus.

Vid förskolan Tallgården pågår renovering. TIll att börja med är kommer källaren renoveras. Åtgärder i övriga delar av lokalerna påbörjas under våren 2019.

Vid Veta skola är renovering klar av den fastighet där idrottssalen ligger. Nu pågår arbete med att skapa ytterligare en toalett i huvudbyggnaden.

Vid Vasaskolans fritidshem pågår sista delen av renovering av toaletterna.


Östergårdens förskola har utretts bland annat för kontroll av ventilationens kapacitet och funktion. Ett antal mindre åtgärder kommer utföras löpande. En fuktskada i ett förrådsrum ska åtgärdas.

 

Trojenborgsskolan ska byggas om för att skapa flera mindre rum som kan användas i undervisningen. Det pågår även arbete med att förbättra utrymningsvägar.

Kontakt

Utbildningsstrateg

Thomas Kinell

Tel 0142 - 850 07

thomas.kinell@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480