Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Detaljplan i Mjölby för Mjölby 43:68 med flera (Södra Björkudden)

Planförslaget är nu föremål för samråd och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning. Samrådet pågår till 3 september 2018.

Karta över Mjölby.

Klicka för större bild.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan över området kring Södra Björkudden samt Svartån och dess västra strandområde i Mjölby tätort.

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder och till viss del service inom området södra Björkudden, fastigheten Mjölby 63:48 med flera. Planens syfte är även att utveckla de offentliga miljöerna längs Svartån med gång- och cykelstråk samt möjliggöra för en badplats samt gång- och cykelbro över Svartån.

Planförslaget bedöms överensstämma med gällande översiktsplan.

Samrådet pågår till och med den 3 september 2018. Under samrådstiden finns handlingar tillgängliga på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jonas Loiske telefon: 0142-851 90, e-post jonas.loiske@mjolby.se. Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta byggnadskontoret på telefon 0142-850 00, e-post: byggnad@mjolby.se

Välkommen på informationsmöte torsdag 23 augusti!

Tid: klockan 18. Plats: Mjölby stadshus, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast måndag den 3 september 2018. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Aktuella samrådshandlingar

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF

PlankartaPDF

Utredningar med mera

DagvattenutredningPDF

PM geoteknikPDF

MUR geoteknikPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

Geotekniskt utlåtande, gång- och cykelbroPDF

NaturvärdesinventeringPDF

TrafikflödesberäkningPDF

Utredningar från fördjupad översiktsplan för Svartå strand (2012)

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480