Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Detaljplan för Hulje 8:24 m.fl i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Hulje 8:24 m.fl, se avgränsning nedan. Området som omfattas är ett före detta grustäckt i södra delen av Hulje. Området angörs från Huljegatan. Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för skjutbanor.

Bakgrunden till detaljplaneförslaget är att kommunen ser över möjligheterna att omlokalisera befintliga skjutbanor i Mjölby. Dels är det pistolskjutbanan i östra Mjölby som behöver ny plats och dels en ny plats för befintlig skjutbana i Hulje. Platsen har valts då det höga slänterna i grusgropen minskar spridningen av ljudet från skotten till omgivningen och det finns därför bra förutsättningar att klara naturvårdsverkets riktvärden för skottbuller.

Förslaget till detaljplan finns nu tillgängligt för samråd och ni kan lämna era synpunkter och tankar om förslaget till byggnadskontoret senast den 17 augusti 2018. Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga på denna sida samt i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Välkomna på samråds- och informationsmöte med möjlighet att ställa frågor om planförslaget.
19 juni kl. 18.30 Mjölby stadshus, Burensköldsvägen 11.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingar lämnas av Ida Arvidsson telefon 0142-850 62, e-post ida.arvidsson@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast fredag den 17 augusti 2018. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ansvarar att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Information om hur Mjölby kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här.PDF

Samrådshandlingar

Utredningar mm. som tillhör planarbetet

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Stadsbyggnadschef
Senast ändrad av: Ida Arvidsson
Uppdaterad: 2018-06-05
Publicerad: 2018-06-05

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in