Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Nya hastighetsgränser i Mjölby

En bilratt och en hastighetsmätare.

Vi vill skapa en trivsammare och trafiksäkrare miljö och öka framkomligheten där det är möjligt. Därför inför vi nu de nya hastighetsgränserna 30, 40 och 60 kilometer i timmen i Mjölby. Omskyltning har gjorts i Mantorp och Skänninge, och nu genomförs det även i Mjölby.

De nya hastighetsgränserna

 

Gatorna har fått en hastighet beroende på hur de ser ut, hur omgivningen ser ut och vilken typ av trafik som går där. Principerna för detta är:

 

  • Gångfartsområde eller gågata. Områden och gator där det är tätt mellan målpunkterna och med en tät strid av korsande fotgängare eller cyklister. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför biltrafiken som har en begränsad framkomlighet.

  • 30 kilometer i timmen. I bostadsområden och på gator där gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik.

  • 40 kilometer i timmen. I industriområden, på bussgator, på vissa matargator och på de större gatorna och huvudlederna där det är blandtrafik. Gång- och cykeltrafikanterna har oftast en separerad bana men korsar både på ordnade passager och spontant.

  • 60 kilometer i timmen. På de stora infartslederna där gång- och cykeltrafikanter är separerade och där passagerna enbart sker på ordnade passager.


Varför nya hastighetsgränser?

Mjölby kommun vill i linje med Trafikverket och övriga kommuner införa det nya hastighetsgränssystemet med hastigheter i steg om 10 kilometer i timmen, från 30 kilmeter i timmen och upp till 120 kilometer i timmen. För Mjölby kommun är 30, 40 och 60 kilometer i timmen aktuella, 50 kilometer i timmen kommer att fasas ut medan 70 kilometer i timmen behålls på våra yttre ringleder Eldslösaleden, Ryttarhagsleden och Vetagatan.

Syftet med nya hastighetsgränser är att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö som tar hänsyn till alla trafikanter och som har en utformning som underlättar och stödjer trafikanten.

 

Vem har beslutat om de nya gränserna?

2004 fick dåvarande Vägverket i uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för en anpassning av hastighetsgränserna till nollvisionen, god miljö och de andra transportpolitiska målen. Utredningen föreslog ett system med hastigheter i steg om 10 kilometer i timmen, från 30 kilometer i timmen och upp till 120 kilometer i timmen. 2008 gav riksdag och regering kommuner och Trafikverket möjlighet att använda dessa hastighetsgränser i syfte att bland annat öka trafiksäkerheten och förbättra miljön.

 

Mjölby kommun började 2010 med att ta fram en hastighetsplan. Efter samråd med allmänhet och andra berörda beslutades den av kommunfullmäktige i mars 2012.

 

Hur har arbetet gått till?

Mjölby kommun har använt metoden Rätt fart i staden, som Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting föreslår. Det innebär att alla gator inventerats och analyserats utifrån flera aspekter; trafiksäkerhet, tillgänglighet för biltrafik, räddningstjänst och kollektivtrafik, stadens karaktär, trygghet och miljö.

Förslaget samråddes med allmänhet, organisationer och myndigheter och ändrades delvis därefter. Kommunen har också byggt om en del gator för att anpassa dem till de nya hastigheterna.

 

Om du har frågor kan du kontakta gatuingenjör Mats Rydell på 0142-851 76 eller mats.rydell@mjolby.se. Det går även bra att höra av sig till trafikingenjör Joel Runn på 0142-856 29 eller joel.runn@mjolby.se.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Joel Runn
Senast ändrad av: Jenny Ristorp
Uppdaterad: 2018-06-13
Publicerad: 2018-05-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in