Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Elevhälsa - hälsa och lärande
går hand i hand

​Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat.
Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

I skollagen står att "Det ska finnas elevhälsa för eleverna.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen".

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långs som möjligt enligt utbildningens mål
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Den medicinska delen av elevhälsan, EMI styrs av hälso- och sjukvårdens lagstiftningar. Utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska del. Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten, samt hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.

Här kan du ladda ner elevhälsans patientsäkerhetsberättelse 2017/2018PDF.

I dokumentet Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatsPDF kan du läsa mer om ansvarsfördelningen inom elevhälsan, vem som gör vad, och om pågående förbättringsarbete.

"Tillsammans bygger vi framtiden - för var och en"

Kontakt

Resursenhetschef elevhälsan

Malin Petersson,
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se


Administrativ assistent

Elisabeth Andersson
Telefon: 0142-859 55

elisabeth.e.andersson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480