Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Detaljplan för Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp

OBS. Förlängd granskningsperiod.

Byggnads- och räddningsnämnden ska upprätta en detaljplan för rubricerat ärende. Planområdet angörs via Fallvägen och är beläget mellan Falls industriområde och bostäderna på Häradsvallen. I norr angränsar planområdet till Riksvägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. I planområdets södra ska det bli möjligt att bygga hus med upp till fem våningar och i norra delen av planområdet möjliggörs för bebyggelse upp till fyra våningar.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011. Området är utpekat för verksamheter i översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget har tidigare varit ute på samråd och har justerats efter inkomna synpunkter. Granskning av planförslaget pågår till den 27 september 2017 (obs tiden är förlängd).

Efter granskningen kan detaljplanen komma att antas. Under granskningstiden finns handlingar också tillgängliga på biblioteket i Mantorp och i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11 i Mjölby.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingar lämnas av planarkitekt Ida Arvidsson, telefon 0142-850 62 

ida.arvidsson@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast onsdag den 27 september 2017 (obs tiden är förlängd).

Du som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ansvarar att meddela eventuella hyresgäster om granskningen.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske