Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Anmälan om dagvattenanläggning

Enligt miljöbalken är dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område klassat som avloppsvatten.

Dagvatten ska ledas via kommunala dagvattenledningar eller så måste du som fastighetsägare ta hand om dagvattnet på din egen fastighet, så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Översvämning är ett problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd. 
Läs mer om källaröversvämning.

För att inrätta en dagvattenanläggning krävs en anmälan till miljönämnden enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt gäller inte om det handlar om viss eller vissa fastigheters räkning. För fastigheter utanför detaljplanelagt område gäller inte anmälningsplikt. I stället klassas dagvatten som avleds som vattenverksamhet och omfattas av miljöbalkens 11 kapitel.

Blanketter
Anmälan om dagvattenPDF

Miljökontoret

Miljöinspektör
Ida-Marie Stjerna 
Telefon: 0142-852 30
Ida-Marie.Stjerna@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset Burensköldsvägen 11

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in