Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Nybyggnadskarta

När behövs en nybyggnadskarta?

I samband med bygglovansökan krävs alltid situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen alltid baseras på en aktuell nybyggnadskarta.
Att situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall till exempel om bygglovet avser byggnation utanför detaljplan men med anslutning till kommunalt VA eller vid byggnation nära fastighetsgräns.
Bygglovenheten beslutar om nybyggnadskarta krävs, de hjälper även dig om du har några frågor om vilken typ av kartunderlag som du behöver för din situationsplan.

Vi använder tre typer av kartor för bygglovansökan.

Nybyggnadskarta  

Karta upprättas för ny- och tillbyggnad som ska anslutas till VA-nätet inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Granskning och mätning utförs i fält.

Förenklad nybyggnadskarta

Upprättas då ny- och tillbyggnad inte skall VA-anslutas. Granskning och mätning utförs i fält.

Utdrag ur primärkartan/fastighetskartan

Upprättas vid enklare tillbyggnad så som uterum, murar, plank mm. Vid mindre nybyggnader och tillbyggnader utanför detaljplanelagt område kan även dessa karttyper användas. Granskning och mätning utförs i fält.

Nybyggnadskartans innehåll

Nybyggnadskartan är en aktuell karta över en fastighet och den redovisar gränser och byggrätten enligt den gällande detaljplanen.
Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

  • Fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser och gränspunkter
  • Gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet t ex planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar
  • Befintliga byggnadsverk
  • Markhöjdskillnader redovisade med 5 stycken markhöjdpunkter
  • Vägar, gator och gatuhöjder (befintliga och/eller projekterade)
  • Markanordningar t ex staket och stödmur
  • Anslutningspunkter för vatten och avlopp (dagvatten, spillvatten), redovisade med höjd och dimension för anslutande förbindelsepunkt
  • Angränsande fastigheter och deras byggnaders höjd (färdigt golv)

Så beställer du en nybyggnadskarta
 
Beställningen görs antingen till bygglovenheten i samband med konsultation i aktuellt ärende eller direkt till  kart -och mätningsenheten via beställningsformuläret.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Mätningsingenjör

Per Strömberg

Telefon: 0142-851 77

per.stromberg@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480