Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 17 februari 2018
Mjölby kommun

Oljeavskiljare

Olja som når avloppsreningsverket försämrar reningsförmågan och kan skada den biologiska reningen. Olja som kommer ut i dagvattnet transporteras direkt till sjöar och vattendrag där den riskerar att skada djur- och växtliv.

Vilka verksamheter ska ha oljeavskiljare?

Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet. Till exempel fordonstvättar, bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, bilparkeringar samt verksamheter med annan oljehantering.

Hur fungerar en oljeavskiljare?

Det finns olika typer av oljeavskiljare, men gemensamt för alla är att de utnyttjar oljans förmåga att flyta ovanpå vatten. När vattnet rinner genom oljeavskiljaren sjunker slam och partiklar till botten medan oljan flyter upp och lägger sig på ytan. Blir slam och oljelager för tjocka följer föroreningar med i det utgående vattnet.
Det är därför viktigt med regelbunden tömning och rengöring av oljeavskiljaren.
 
En förutsättning för oljeavskiljarens funktion är att välja rätt kemikalier. Användning av vissa lösningsmedel kan som exempel medföra att oljan inte fångas upp i oljeavskiljaren.

Regler och krav

För biltvättar finns särskilda krav på utgående spillvatten, se Policy för fordonstvättarPDF För övriga verksamheter gäller att oljehalten i spillvattnet från verksamheten inte får överstiga 50 mg/l opolära kolväten (mineralolja - mätt som oljeindex).

Dimensionering

Informera miljökontoret om planerad installation. Vid nyinstallation ska oljeavskiljaren motsvara kraven i standarden SS-EN 858-2. Kontakta en VVS-konsult eller rörinstallatör för hjälp med dimensionering.

Tömning

Tömning av oljeavskiljare ska utföras av en entreprenör som har tillstånd för transport av farligt avfall. Tömning ska ske så ofta att oljeavskiljaren uppfyller avsedd funktion. Efter tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten. Meddela miljökontoret vilken entreprenör du anlitar för tömning och kontroll av oljeavskiljaren.

Oljeavfall

Olja, oljehaltigt vatten och slam som samlas i oljeavskiljaren är farligt avfall och ska tas om hand enligt särskilda bestämmelser se avfallshantering för företagare. 

För mer information

Se Naturvårdsverkets faktabladPDF om oljeavskiljare.

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg