Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Kommunal ordlista

Här förklaras vad som menas med vissa ord och begrepp som används av politiker och tjänstemän i hanteringen av ärenden i kommunen.

Förklaringar till andra ord, som bland annat används i regering och riksdag, kan du finna i parlamentarisk ordboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Acklamation: beslut fattas utan omröstning.

Ajournering: uppskjuta förhandling eller sammanträde till ett senare tillfälle.

Allmän handling: inkommen eller upprättad handling som förvaras hos myndigheten.

Arvode: ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Arkivera: tillföra arkivet handlingar.

Avslå ärendet: att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning: att förbereda, utreda och skapa beslutsunderlag i ett ärende.

Bordläggning: beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde, ärendet får inte tillföras något nytt.

Delegera: överlåta arbete och beslutsrätt till någon annan.

Diarium: register över allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet.

Enkel fråga: fråga i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar där politisk diskussion inte eftersträvas från frågeställaren.

Ersättare: vald ersättare för ordinarie ledamot i nämnd/styrelse.

Expedierats: Handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten.

Föredragande: den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista: förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

Församling: till exempel folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag

Förtroendevald: person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning: finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

Handläggare: tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende och skriver förslag till beslut.

Hemställa: föreslå

Inkommen: när handling anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda.

Interpellation: fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar där politisk diskussion önskas av frågeställaren.

Justera: slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras; granska och skriva under.

Kommunalskatt: betalas av varje fysisk person i den kommun där han/hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.

Ledamot: vald ordinarie representant i exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i någon nämnd/styrelse.

Mandat: uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige

Mandatperiod: den tidsperiod för vilken man är vald.

Motion: skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Myndighet: nämnd eller styrelse i kommunen.

Nämnd:består av politiskt valda förtroendemän, kan även kallas styrelse.

Offentlighetsprincipen
Rätt ta del av allmänna handlingar, rätt till insyn och kontroll i myndigheternas verksamhet.

Presidium: ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning.

Proportionell: avpassad; exempelvis mandat i församlingen.

Proposition: ett från ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning. (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna)

Protokoll: skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.

Remiss: inhämtande av synpunkter från andra myndigheter.

Reservation: den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Röstlängd: förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt: röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i en röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval, men inte i riksdagsval.

Skrivelse: redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Särskilt yttrande: komplettering till beslut av en eller flera ledamöter

Tilläggsyttrande: tillägg till tidigare krav, begäran.

Tjänsteutlåtande: bakgrund och förslag till beslut

Upprättad: handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten eller det ärende handlingen hör till har slutbehandlats eller handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Valkrets: ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votering: omröstning

Yrkande: krav, begäran.

Yttrande: skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.

Återremiss: beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Överklagande: Ett beslut som tagits kan normalt överklagas till högre instans för förnyad prövning i sak eller för en ren laglighetsprövning

Innehåll:

Senast publicerad: 2016-02-29

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll:

Senast publicerad: 2016-02-29

Senast ändrad av: Stefan Kalm