Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 26 juni 2017
Mjölby kommun

Vad är en detaljplan?

I detaljplaner får kommunen reglera markanvändning och bebyggelse inom kommunen. En detaljplan kan omfatta alltifrån någon enstaka fastighet till hela stadsdelar. De visar hur allmänna platser samt enskild mark ska användas och utformas.

Detaljplaner tjänar som underlag vid bygglovsprövning, är juridiskt bindande och medför en rätt för markägare att under planens genomförandetid genomföra de åtgärder som planen anger.

Kommunen beslutar med ensamrätt om att upprätta och anta detaljplaner. Med hjälp av detaljplanerna kan kommunen förverkliga översiktsplanen och den lokala bebyggelsepolitiken.

Till en detaljplan fogas en beskrivning av hur planen ska förstås och genomföras samt vilka konsekvenser planens genomförande får för fastighetsägarna och andra berörda.

Detaljplaneprocessen

Vid planläggning kan man använda normalt eller enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande används när ärendet har liten betydelse och saknar intresse för allmänheten. Detaljplanering följer normalt en process med flera väl definierade skeden. Vid normalt planförfarande är de skeden som ingår i planprocessen mer omfattande än vid enkelt.

Normalt förfarande

De skeden som ingår i normalt förfarande är följande:

Startskede
Kommunen beslutar att påbörja planarbetet och avgör samtidigt vilken planprocess man kommer att använda.

Program
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, kan man ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program.

Miljöpåverkan
En behovsbedömning görs för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en miljökonsekvensbeskrivning behövs.

Samråd
Ett förslag till detaljplan upprättas och sändes på samråd till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Under en angiven tid får man lämna sina synpunkter på planen. Kommunen sammanställer och kommenterar sedan alla skriftliga synpunkter i en samrådsredogörelse..

Granskning
Kommunen annonserar och presenterar det planförslag man avser att anta. Kända sakägare och övriga som är berörda får besked om var och när förslaget finns tillgängligt.

Kommunen sammanställer och kommenterar sedan alla skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Antagande
Kommunfullmäktige eller Byggnads- och räddningsnämnden antar planen. Beslutet vinner laga kraft inom tre veckor om inte länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens beslut eller om planen överklagas.

Läs mer

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-03-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-03-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson 
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt Jonas Loiske 
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt Sara Gustavsson Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11