Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kommunal ordlista

Här förklaras vad som menas med vissa ord och begrepp som används av politiker och tjänstemän i hanteringen av ärenden i kommunen.

Förklaringar till andra ord, som bland annat används i regering och riksdag, kan du finna i parlamentarisk ordboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Acklamation: beslut fattas utan omröstning.

Ajournering: uppskjuta förhandling eller sammanträde till ett senare tillfälle.

Allmän handling: inkommen eller upprättad handling som förvaras hos myndigheten.

Arvode: ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Arkivera: tillföra arkivet handlingar.

Avslå ärendet: att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning: att förbereda, utreda och skapa beslutsunderlag i ett ärende.

Bordläggning: beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde, ärendet får inte tillföras något nytt.

Delegera: överlåta arbete och beslutsrätt till någon annan.

Diarium: register över allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet.

Enkel fråga: fråga i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar där politisk diskussion inte eftersträvas från frågeställaren.

Ersättare: vald ersättare för ordinarie ledamot i nämnd/styrelse.

Expedierats: Handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten.

Föredragande: den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista: förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

Församling: till exempel folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag

Förtroendevald: person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning: finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

Handläggare: tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende och skriver förslag till beslut.

Hemställa: föreslå

Inkommen: när handling anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda.

Interpellation: fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar där politisk diskussion önskas av frågeställaren.

Justera: slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras; granska och skriva under.

Kommunalskatt: betalas av varje fysisk person i den kommun där han/hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.

Ledamot: vald ordinarie representant i exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i någon nämnd/styrelse.

Mandat: uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige

Mandatperiod: den tidsperiod för vilken man är vald.

Motion: skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Myndighet: nämnd eller styrelse i kommunen.

Nämnd: består av politiskt valda förtroendemän, kan även kallas styrelse.

Offentlighetsprincipen
Rätt ta del av allmänna handlingar, rätt till insyn och kontroll i myndigheternas verksamhet.

Presidium: ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning.

Proportionell: avpassad; exempelvis mandat i församlingen.

Proposition: ett från ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning. (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna)

Protokoll: skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.

Remiss: inhämtande av synpunkter från andra myndigheter.

Reservation: den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Röstlängd: förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt: röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i en röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval, men inte i riksdagsval.

Skrivelse: redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Särskilt yttrande: komplettering till beslut av en eller flera ledamöter

Tilläggsyttrande: tillägg till tidigare krav, begäran.

Tjänsteutlåtande: bakgrund och förslag till beslut

Upprättad: handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten eller det ärende handlingen hör till har slutbehandlats eller handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Valkrets: ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votering: omröstning

Yrkande: krav, begäran.

Yttrande: skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.

Återremiss: beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Överklagande: Ett beslut som tagits kan normalt överklagas till högre instans för förnyad prövning i sak eller för en ren laglighetsprövning

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480