Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Ärende- och dokumentflödet

Här hittar du information om ärende- och dokumentflödet i kommunen och om hanteringen av allmänna handlingar som kommit in, upprättats och förvaras hos respektive nämnd eller styrelse.

Det nämndsadministrativa flödet kan liknas vid en kedja. Kedjan innefattar alla steg från det att en allmän handling kommer in till, eller upprättas inom, myndigheten fram till dess ärendet avslutas och arkiveras.

Alla länkar i kedjan har betydelse för hur återsökningen av information kommer att fungera, inte bara för stunden utan även i framtiden, och för hur offentlighetsprincipen efterlevs.

 1. En allmän handling kommer in till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling som upprättats av myndigheten.

 2. Handlingen registreras och får ett ärendenummer. Om handlingen tillhör ett  redan befintlig ärende återfinns den i myndighetens diarium och registreras på samma ärendenummer.

 3. Olika typer av dokument upprättas inom myndigheterna. En sådan handling blir allmän senast vid justering av protokoll.

 4. Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas en remiss. Därigenom ges alltså andra myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på ärendet.

 5. Remissvar/tjänsteyttrande kommer in och registreras.

 6. När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.

 7. Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs och blir allmän handling när protokollet justerats.

 8. Beslutet expedieras till berörda.

 9. Ärendet avslutas och arkiveras.

Mjölby kommun
Telefon:
0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480