Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Kommunrevision

Kommunrevisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som kontrollerar och följer upp Mjölby kommun, de kommunalägda bolagen och den sammanställda redovisningen. Revisorerna arbetar förebyggande i dialog med nämnder, styrelser och kommunens bolag.

Opartiska och självständiga

Varje revisor är en egen myndighet, med rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt. Revisorerna får inte vara partiska eller ta politiska hänsyn. De väljer självständigt vad som ska granskas, gör självständiga analyser och bedömningar och rapporterar till kommunens högsta beslutande organ; kommunfullmäktige.

Kommunrevisorer 2014-2018
Ordförande Yngve Welander (M), yngve.welander2@mjolby.se
Vice ordförande Yngve Nilsson (S), yngve.nilsson2@mjolby.se
Anna-Stina Palm (C)
Thomas Sunnerfjord (M), thomas.sunnerfjord@mjolby.se
Bill Sjölund (L), bill.sjolund@mjolby.se

Vad som granskas

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Granskningen baseras på en ingående väsentlighets- och riskanalys, som revideras årligen.

Revisorerna granskar nämnder, styrelser och bolag med avseende på:

  • ändamålsenlighet - verksamhetens effektivitet och kvalitet, 
  • ekonomi — om resurser och resultat står i rimlig proportion till varandra — produktivitet, 
  • räkenskaper — om redovisningen är lagenlig och ger en rättvisande bild,
  • internkontroll — om ledning, styrning, kontroll och uppföljning är tillfredställande, samt 
  • det professionella granskningsarbetet genomförs av upphandlade revisionskonsulter.

Lagstadgad verksamhet

Den kommunala revisionen är lagstadgad. Vad som gäller i fråga om revisionen av styrelse och nämnder finns stadgat i Kommunallagens (SFS 1991:900) 9 kapitel. Här kan du läsa om kommunrevision i Kommunallagen, kapitel 9PDF

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Besöksadress:
Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

ArbetsordningPDF
ReglementePDF
RevisionsstrategiPDF
Revisionsrapporter

Innehåll: Yngve Welander

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Yngve Welander

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg